ประกวดราคา-จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศ ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลยายแย้มพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จั ...

17 กันยายน 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศ ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขุดลอกหนองทะเล หมู่ที่ 13 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ...

17 กันยายน 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศ ที่ทำการปกครองอำเภอชำนิ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ ที่ทำการปกครองอำเภอชำนิ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขุดลอกสระน้ำหนองตาเปล่ง หมู่ีท่ 6 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณโครงการ 1,404,300 บาท (ห ...

17 กันยายน 2562

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสุวรรณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศโครงการขุดลอกสระน้ำหนองไข่เท่า บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณโครงการ 1,882,800 (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ...

16 กันยายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์เราสู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่ท่ี่ 9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประกวดดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์เราสู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่ท่ี่ 9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ...

13 พฤษภาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค กิจกรรมท่ี่ 5 กิจกรรมจัดการแสดง แสง สี เสียง ตำนานรักภูเขาไฟกระโดง ด้วยวิธีประกวดราคาอเเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค กิจกรรมท่ี่ 5 กิจกรรมจั ...

27 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ...

6 พฤศจิกายน 2561