ประกวดราคา-จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์เราสู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่ท่ี่ 9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ประกวดดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์เราสู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่ท่ี่ 9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ...

13 พฤษภาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค กิจกรรมท่ี่ 5 กิจกรรมจัดการแสดง แสง สี เสียง ตำนานรักภูเขาไฟกระโดง ด้วยวิธีประกวดราคาอเเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองปราสาทสองยุค กิจกรรมท่ี่ 5 กิจกรรมจั ...

27 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ...

6 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในท่ี่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในท่ี่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ...

6 พฤศจิกายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอกระสัง จำนวน 5 ช่อง กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร ยาวรวม 30 เมตร

ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอกระสัง จำนวน 5 ช่อง กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร ยาวรวม 30 เมตร ...

27 กันยายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ขอเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน การปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านโพธิ์ไทร หมู่ท่ี 8 - บ้านโนนเค็ง ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน การปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านโพธิ์ไทร หมู่ท่ี 8 - บ้านโนนเค็ง ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ...

27 กันยายน 2561

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในกองบังคับการ อส. จังหวัดบุรีรัมย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในกองบังคับการ อส. จังหวัดบุรีรัมย์ ...

26 กันยายน 2561