จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ...

14 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ...

11 เมษายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอคารา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ...

13 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 โดยวิธีการเเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 โดยวิธีการเเฉพาะเจาะจง ...

13 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีการเฉาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีการเฉาะเจาะจง ...

13 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมครธอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองทางทะเลระดับจังหวัด ตามโครงการจัดทำร่างแผนที่เขตปกครองของจังหวัดทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุมครธอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองทางทะเลระดับจังหวัด ตามโครงการจัดทำร่างแผนที่เขตปกครองของจังหวัดทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ...

13 มิถุนายน 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราาฎร จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราาฎร จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ...

27 มีนาคม 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ...

21 กุมภาพันธ์ 2562