จัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ...

21 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศเพื่อดำเนินโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศเพื่อดำเนินโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ...

21 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมและจัดทำประกาศนียบัตรตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมและจัดทำประกาศนียบัตรตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ...

21 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำป้ายโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างทำป้ายโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ...

21 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโนบายในระดับอำเภอท้องที่ ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโนบายในระดับอำเภอท้องที่ ประจำปี 2562 ...

11 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2562 ...

1 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประถจำปี2562 ...

28 ธันวาคม 2561